You are not logged in. (Login)
 
 
 
 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 listopada 2011 r. zakończyła się realizacja Zadania 5:

ORGANIZACJA KURSU E-LEARNINGOWEGO „POSTĘPY W STOMATOLOGII”

realizowanego w ramach Projektu pn. "Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr wewnętrzny Projektu: 1/POKL/4.1.1./2008

W ramach realizacji Zadania 5 zapewniono 450 miejsc szkoleniowych, w latach 2009-2011 uczestniczyło 456 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zaliczyli łącznie 4 337 kursów e-learningowych uzyskując 17 349 punktów edukacyjnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczestnikom kursu e-learningowego za udział w tej formie szkolenia podyplomowego. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza zostanie w pełni wykorzystana w codziennej praktyce stomatologicznej i będzie przydatna w dalszym rozwoju zawodowym.

Dziękujemy również Wykładowcom – Autorom modułów e-learningowych za ogromny wkład pracy w przygotowanie materiałów szkoleniowych

Kierownik Kształcenia E-learningowego "Postępy w stomatologii" - prof. dr hab. Urszula Kaczmarek

Administrator Kształcenia E-learningowego "Postępy w stomatologii" - Elżbieta Pecyna-Wiśniewska

Informatyk Kształcenia E-learningowego "Postępy w stomatologii" – mgr inż. Przemysław Kalusiewicz


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”

„Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz z budżetu państwa (15%) pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013,Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, nr Umowy UDA-POKL.04.01.01-00-010/08-00.

Zadanie 5: Organizacja kursu e-learningowego „postępy w stomatologii”

Uzasadnienie podjęcia działań

Jakość i poziom opieki zdrowotnej, w tym stomatologicznej stale ulega zmianom. Uwarunkowane jest to dynamicznym postępem wiedzy spowodowanym rozwojem zaawansowanych technologii. Opracowywane są nowe materiały, narzędzia i urządzenia , jak również oparte na nich nowe procedury terapeutyczne w celu zapewnienia pacjentowi najlepszego poziomu leczenia stomatologicznego. Zatem stomatolog – praktyk aby korzystać z tych osiągnięć musi nieustannie nabywać nową wiedzę i doskonalić swoje umiejętności kliniczne. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) wprowadziło obowiązek ustawicznego kształcenia lekarzy weryfikowanego tzw. punktami edukacyjnymi. Podobnie jak w innych krajach punkty edukacyjne są środkiem do uzyskania celu, tj. utrzymania przez lekarza wysokiego poziomu wiedzy fachowej opartej na aktualnych dowodach naukowych. Lekarz powinien w okresie 4 lat uzyskać 200 punktów edukacyjnych pozyskanych na różnych formach szkolenia podyplomowego. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczął się zakończył się 5 listopada 2008 r. i obecnie rozpoczął się nowy. Zatwierdzono kategoryzację punktową różnych form doskonalenia zawodowego.

Powszechny dostęp do Internetu sprawia, iż oprócz konwencjonalnego szkolenia poprzez fizykalne uczestnictwo w kursie można realizować nowoczesną metodę kształcenie na odległość (distance education, e-learning).

Dlaczego e-learning?

• ułatwia kształcenie ustawiczne i uzyskiwanie punktów edukacyjnych
• zapewnia nieodpłatny dostęp do wiedzy w dowolnym czasie - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia z domu
• nie generuje kosztów związanych z dojazdem na szkolenia i odpłatnością za kursy
• stwarza możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów
• zapewnia każdemu uczestnikowi uzyskanie tej samej ilości i jakości informacji niezależnie od poziomu umiejętności przekazywania wiedzy przez wykładowcę
• … ale nie może zastąpić konwencjonalnych kursów i szkoleń praktycznych

W okresie od czerwca 2009 do września 2011 zostanie zrealizowanych 27 modułów tematycznych – kursów e-learnigowych opartych na zakresie poszczególnych specjalności stomatologicznych.

Moduł – kurs e-learningowy będzie zawierać omówienie problemu i graficzną prezentację, przypadki chorobowe, słownik pojęć, test zaliczeniowy, forum dyskusji i pytań oraz ocenę modułu przez uczestników.

Każdy stomatolog po zalogowaniu i wypełnieniu kwestionariuszy zgłoszeniowych będzie mógł wielokrotnie korzystać z materiału edukacyjnego w trakcie emisji kursu e-learningowego i rozwiązać test zaliczeniowy dostępny jednokrotnie. Test zostanie zaliczony na podstawie przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, tj. 12 z 20 pytań i potwierdzony przesłaniem certyfikatu ukończenia szkolenia z podaniem uzyskanych punktów edukacyjnych. Za jedną prawidłową odpowiedź naliczany jest 1 punkt, a za 1 punkt uzyskuje się 0,2 punktu edukacyjnego, tj. maksymalnie 4 punkty edukacyjne. Prawidłowe odpowiedzi będą prezentowane po zakończeniu emisji modułu. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu-modułu zostanie przesłaniu po wypełnieniu Kwestionariusza oceny modułu.

Stomatolog może skorzystać z wybranych lub wszystkich modułów tematycznych, uzyskując maksymalnie 148 punktów edukacyjnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie.

W imieniu Organizatorów i Kierownictwa Projektu wszystkim uczestnikom kursów życzymy satysfakcji z pozyskiwania wiedzy i uzyskiwania punktów edukacyjnych.

Kierownik Zadania 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek