You are not logged in. (Login)
 
     
"Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
     
  Zadanie 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”  
     
  REGULAMIN  
     
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii” dostępnego na stronie internetowej Projektu www.pokl.am.wroc.pl i na stronie www.e-stomatologia.am.wroc.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników.  
     
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 
     
  Celem kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”, zwanego dalej „Kursem” jest umożliwienie pozyskiwania wiedzy nowoczesną metodą kształcenia na odległość i ułatwienie uzyskiwania punktów edukacyjnych niezbędnych do realizacji obowiązkowego ustawicznego kształcenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dz.U.04.231.2326 z późniejszymi zmianami Dz.U.05.142.1196).  
     
  § 2  
     
  1. Kurs jest realizowany przez Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako Zadanie 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii” w ramach projektu pn. „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-010/08-00).
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Kursu prowadzi Kierownik Zadania 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”.
3. Poziom Kursu oraz zamieszczane przez Operatora Lingo S.C. materiały, podlegają merytorycznej ocenie Kierownika Zadania 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii”.
4. Autorem kursu – modułu jest pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni medycznej.
 
     
  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

§ 3
 
     
  1.Uczestnikiem Kursu może być osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza stomatologa/dentysty wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską.
2. Minimalną podstawą do zakończenia udziału w realizacji Zadania 5 jest skorzystanie z co najmniej jednego modułu zakończonego pozytywnie zdanym testem i wydaniem certyfikatu.
 
     
  § 4  
     
  1. Uczestnikiem Kursu jest osoba, o której mowa w § 3, która wypełni i prześle listem poleconym 3 formularze rejestracyjne oraz kopię prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa/dentysty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Kursu wraz z datą potwierdzenia będącą datą przystąpienia do Projektu na adres pocztowy podany na stronie startowej w zakładce rejestracja, znajdujący się pod adresami internetowymi, o których mowa w preambule niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik ma obowiązek założyć „konto użytkownika”, przy pierwszej rejestracji, w sposób opisany pod adresami internetowymi, o których mowa w preambule niniejszego Regulaminu.
 
     
§ 5
     
  Uczestnik potwierdza podczas procesu rejestracji, iż zapoznał się z Regulaminem Kursu i jego treść jest dla niego zrozumiała.  
     
  § 6  
     
  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Kursem.  
     
  § 7  
     
  Osoba, która poda nieprawdziwe dane osobowe traci status Uczestnika.  
     
  § 8  
  Kurs jest nieodpłatny.  
     
  § 9  
     
  Po spełnieniu warunków podanych w § 3,4,5,6 Uczestnik ma prawo do korzystania z wszystkich emitowanych modułów – kursów e-learningowych.  
     
  WARUNKI TECHNICZNE SZKOLENIA

§ 10
 
     
  Ofertę programową opracowuje i rozpowszechnia przedsiębiorstwo Lingo S.C., wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem 26711, zwane dalej Operatorem.  
     
  § 11  
     
  Operator zapewnia sprawność techniczną platformy Kursu oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.  
     
  § 12  
     
  Operator Lingo S.C. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań autorowi kursu, wymianę doświadczeń i opinii zawodowych przy wykorzystaniu interaktywnych mechanizmów stosowanych w Internecie, w szczególności takich jak fora dyskusyjne i czat.  
     
  § 13  
     
  Uczestnicy są identyfikowani przez innych Uczestników Kursu imieniem i nazwiskiem.  
     
  § 14  
     
  1. Udział w wybranym kursie – module wymaga zaznaczenia jego wyboru i potwierdzenia.
2. Uczestnik Kursu musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą HTML 3, JavaScript z włączoną obsługą cookies oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.
3. Możliwe jest wielokrotne korzystanie z wybranego kursu-modułu.
 
     
  § 15  
     
  Prezentowane Użytkownikowi materiały - teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne oraz wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.  
     
  § 16  
     
  Uczestnik Kursu nie może wykonać kopii udostępnionego materiału szkoleniowego.  
     
  SPOSÓB ZALICZENIA KURSU

§ 17
 
     
  1. Zaliczenie kursu – modułu odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie testu jednokrotnego wyboru dostępnego za pomocą konta użytkownika, o którym mowa w § ust. 3, przesłanie go i uzyskanie sumy poprawnych odpowiedzi równej lub większej od 12.
2. Dostęp do testu zaliczeniowego jest jednokrotny.
 
     
  § 18  
     
  1. Po sprawdzeniu liczby prawidłowych odpowiedzi przez Administratora Kursu e-learningowego dokumentuje on wpis w elektronicznym indeksie prowadzonym dla każdego Użytkownika, oraz przesyła Uczestnikowi certyfikat ukończenia kursu - modułu wraz z podaną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych na adres do korespondencji wskazany przez Uczestnika przy rejestracji.
2. Warunkiem przesłania certyfikatu jest wypełnienie i przesłanie on-line Kwestionariusza oceny kursu.
 
     
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 19
 
     
  1. Operator Lingo S.C. przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.
2. Dane Uczestnika Kursu zostaną wykorzystane w celu ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości wymaganych od Beneficjenta - Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - przez Instytucję Pośredniczącą (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i Instytucję Zarządzającą (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez Administratora, którym jest Operator Lingo S.C.; usunięcie danych wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w Kursie.
 
     
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
 
     
  Uczestnicy Kursu zobowiązani są do zgodnego z dobrymi obyczajami i kulturalnego zachowania się, w szczególności podczas dyskusji za pośrednictwem grup dyskusyjnych i programów przystosowanych do komunikacji w Internecie.  
     
  § 21  
     
  Wszelkie formy agitacji politycznej oraz wygłaszanie opinii i poglądów powszechnie uznawanych za obraźliwe i krzywdzące jest zabronione.  
     
  § 22  
     
  Zabrania się wykorzystywania Kursu, jego bazy internetowej w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie.  
     
  § 23  
     
  W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w § 19, 20 i 21, Kierownik Zadania 5: Organizacja kursu e-learningowego „Postępy w stomatologii” może upomnieć Uczestnika, a w przypadku ponownego naruszenia postanowień Regulaminu może spowodować cofnięcie dostępu do Kursu.